Nousiainen

Omakotitontit - Hintojen pysyvä alennus!

Published: lokakuu 13, 2015
Karhunperkon I-alueen tontit Karhunperkon tontit sijaitsevat viihtyisällä pientaloalueella noin 2 km päässä Nousiaisten Nummen keskustaajaman...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

HakuYleishallinto
 
Nousiaisten kunnan yleishallinto vastaa kunnan asiakirjahallinnasta asioiden vireilletulosta arkistointiin. Toimialaan kuuluvat kunnan toiminta-ajatuksen ja tavoitteiden mukaisesti kunnanviraston yleisö-, matkailu-, hallinto- ja toimistopalvelut sekä atk-tuki.
 
Yleishallinnon tehtävänä on kunnanhallituksen ja valtuuston, samoin kuin eräiden muiden toimielinten, toimialaan kuuluvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano. Lisäksi yleishallinto vastaa asuntojen vuokraukseen liittyvistä asioista, asuntotonttien markkinoinnista ja myynnistä, kunnan yleisestä tiedottamisesta sekä yleisten vaalien toteuttamisesta. Kunnan maksuliikenne on osittain yleishallinnon vastuulla.
 
Arkistotoimi on viranomaisille lakisääteinen tehtävä, jonka organisoinnista säädetään arkistolaissa. Arkistotoimen järjestäminen kunnassa kuuluu kunnanhallitukselle, jonka tulee määrätä viranhaltija tai toimihenkilö (keskusarkistonhoitaja) ohjaamaan ja johtamaan arkistotointa sekä arkistonmuodostusta ja huolehtimaan kunnan pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista.
 
Arkistonmuodostussuunnitelmien laadinnan ja ajantasaistamisen ohjaus ja koordinointi on eräs keskusarkistonhoitajan tärkeimpiä tehtäviä. Keskusarkistonhoitaja ei ole kuitenkaan vastuussa kunnan eri arkistonmuodostajien arkistotoimesta, vaan yksiköiden johtavat viranhaltijat ovat vastuussa yksikköjensä arkistotoimesta. Yksiköt nimittävät itselleen arkistovastaavat ja ottavat käyttöön arkistonmuodostussuunnitelmat.
 
Huolimatta erikseen nimetyistä henkilöistä ovat asiakirjahallinnossa ja arkistotoimessa kaikki organisaation työntekijät vastuussa asiakirjoista käsitellessään niitä, minkä vuoksi heidän on huomioitava noudatettava asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ohjeistus.
 
Arkistotoimen keskeisimpiä käsitteitä ovat käsiarkisto, joka tarkoittaa yhden työntekijän tai työryhmän hallussa olevia asiakirjoja, joita säilytetään ns. päivittäisissä työtiloissa. Lähiarkistolla tarkoitetaan puolestaan tilaa, jossa säilytetään usean henkilön tai työryhmien tai organisaatioyksikön asiakirjoja ja joka sijaitsee toimitilojen läheisyydessä. Päätearkisto on pitkään tai pysyvästi säilytettävien asiakirjojen arkistotila, joka täyttää tietyt erikseen määritellyt rakenteelliset ja olosuhteita koskevat vaatimukset.
 
Taloushallinto
  
Taloushallinto valmistelee talousarvion ja taloussuunnitelman, hoitaa kirjanpidon sekä laatii tilinpäätöksen. Taloushallinnon tehtävänä on tuottaa hallintokunnille talouden ohjaukseen tarvittavia talouslukuja kirjanpitoaineistosta talousarvion toteutumisen, tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman muodossa. Taloushallinto hoitaa maksuliikennettä ja vastaa kunnan riskienhallintaan liittyvistä asioista. Palkanlaskennan palvelut Nousiaisten kunta ostaa Mynämäen taloushallintoyksiköltä.
 
Nousiaisten kunta ei kuulu käännetyn arvonlisäverolain piiriin rakennuspalveluista. Näin ollen Nousiaisten kunta käsittelee laskunsa kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron mukaisina.
 
Luottamushenkilöorganisaatio
 
Kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostavat valtuusto, tarkastuslautakunta, kunnanhallitus ja lautakunnat.
 
Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta, joka alkaa tai päättyy valtuutettujen toimikauden vaihtuessa. Kunnanhallituksessa on yhdeksän jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan poissa ollessa tai ollessa esteellinen toimii esittelijänä hallintojohtaja, jonka tehtävänä on tällöin muidenkin kunnanjohtajan virkatehtävien hoitaminen, ellei valtuusto ole erikseen valinnut viransijaista.
 
Kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenistä valitaan puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja. Kunnanhallitukseen nimetään kaksi varapuheenjohtajaa. Lautakunta voi hyväksyä käsiteltäväkseen tulevan yksittäisen asian esittelijäksi muunkin alaisensa viranhaltijan kuin alla määrätyn esittelijän. Päävastuualueilla toimivat tällä hetkellä seuraavat lautakunnat: keskusvaalilautakunta, sivistyslautakunta, tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta.
 
Kukin toimielin toimii osastonsa toimialueiden erityislakien mukaisena toimielimenä ja päättää näissä erityislaeissa kunnalle määrätyistä tehtävistä, ellei erikseen ole toisin säädetty. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty. Mikäli esittelijä ja hänen sijaisensa on estynyt tai esteellinen, toimielin valitsee tilapäisen viranhaltijaesittelijän.
 
Henkilöstöorganisaatio
 
Kunnanviraston päällikkönä on kunnanjohtaja. Kunnanvirasto ja toimintakokonaisuuksista vastaavat toimialat muodostavat kunnan organisaation. Toimialoja ovat hallinto-osasto, sivistysosasto ja tekninen osasto.
 
Kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa johtaa kunnanjohtaja kunnanhallituksen alaisuudessa. Toimialat vastaavat palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta toimialallaan. Hallintojohtaja hallinto-osastolla, sivistysjohtaja sivistysosastolla sekä tekninen johtaja teknisellä osastolla ovat toimialan johtajia, joita kutsutaan osastopäälliköiksi. Osastopäälliköt ovat toiminnassaan suoraan vastuussa kunnanjohtajalle.
 
Useammalle lautakunnalle kuuluvan asian tai epäselvän vastuunjaon ratkaisee kunnanhallitus. Useammalle osastolle kuuluvan asian ratkaisee kunnanjohtaja ja useammalle saman osaston viranhaltijalle kuuluvan asian ratkaisee ao. osastopäällikkö.
 
Kunnanviraston päällikkö, osastojen päälliköt sekä taloussuunnittelija muodostavat kunnanviraston johtoryhmän. Johtoryhmä työskentelee kunnan toiminta-ajatuksen ja päämäärien mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
 
Nousiaisten kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut päivähoitoa lukuun ottamatta järjestetään Perusturvakuntayhtymä Akselissa erillisen sopimuksen mukaisesti. Maaseutupalvelut järjestää puolestaan Liedon kunta.
-
 
  Click to listen highlighted text! Hallinto, talous ja p√§√§t√∂ksenteko Tulosta S√§hk√∂posti Yleishallinto   Nousiaisten kunnan yleishallinto vastaa kunnan asiakirjahallinnasta asioiden vireilletulosta arkistointiin. Toimialaan kuuluvat kunnan toiminta-ajatuksen ja tavoitteiden mukaisesti kunnanviraston yleis√∂-, matkailu-, hallinto- ja toimistopalvelut sek√§ atk-tuki.   Yleishallinnon teht√§v√§n√§ on kunnanhallituksen ja valtuuston, samoin kuin er√§iden muiden toimielinten, toimialaan kuuluvien asioiden valmistelu ja t√§yt√§nt√∂√∂npano. Lis√§ksi yleishallinto vastaa asuntojen vuokraukseen liittyvist√§ asioista, asuntotonttien markkinoinnista ja myynnist√§, kunnan yleisest√§ tiedottamisesta sek√§ yleisten vaalien toteuttamisesta. Kunnan maksuliikenne on osittain yleishallinnon vastuulla.   Arkistotoimi on viranomaisille lakis√§√§teinen teht√§v√§, jonka organisoinnista s√§√§det√§√§n arkistolaissa. Arkistotoimen j√§rjest√§minen kunnassa kuuluu kunnanhallitukselle, jonka tulee m√§√§r√§t√§ viranhaltija tai toimihenkil√∂ (keskusarkistonhoitaja) ohjaamaan ja johtamaan arkistotointa sek√§ arkistonmuodostusta ja huolehtimaan kunnan pysyv√§sti s√§ilytett√§vist√§ asiakirjoista.   Arkistonmuodostussuunnitelmien laadinnan ja ajantasaistamisen ohjaus ja koordinointi on er√§s keskusarkistonhoitajan t√§rkeimpi√§ teht√§vi√§. Keskusarkistonhoitaja ei ole kuitenkaan vastuussa kunnan eri arkistonmuodostajien arkistotoimesta, vaan yksik√∂iden johtavat viranhaltijat ovat vastuussa yksikk√∂jens√§ arkistotoimesta. Yksik√∂t nimitt√§v√§t itselleen arkistovastaavat ja ottavat k√§ytt√∂√∂n arkistonmuodostussuunnitelmat.   Huolimatta erikseen nimetyist√§ henkil√∂ist√§ ovat asiakirjahallinnossa ja arkistotoimessa kaikki organisaation ty√∂ntekij√§t vastuussa asiakirjoista k√§sitelless√§√§n niit√§, mink√§ vuoksi heid√§n on huomioitava noudatettava asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ohjeistus.   Arkistotoimen keskeisimpi√§ k√§sitteit√§ ovat k√§siarkisto, joka tarkoittaa yhden ty√∂ntekij√§n tai ty√∂ryhm√§n hallussa olevia asiakirjoja, joita s√§ilytet√§√§n ns. p√§ivitt√§isiss√§ ty√∂tiloissa. L√§hiarkistolla tarkoitetaan puolestaan tilaa, jossa s√§ilytet√§√§n usean henkil√∂n tai ty√∂ryhmien tai organisaatioyksik√∂n asiakirjoja ja joka sijaitsee toimitilojen l√§heisyydess√§. P√§√§tearkisto on pitk√§√§n tai pysyv√§sti s√§ilytett√§vien asiakirjojen arkistotila, joka t√§ytt√§√§ tietyt erikseen m√§√§ritellyt rakenteelliset ja olosuhteita koskevat vaatimukset.   Taloushallinto    Taloushallinto valmistelee talousarvion ja taloussuunnitelman, hoitaa kirjanpidon sek√§ laatii tilinp√§√§t√∂ksen. Taloushallinnon teht√§v√§n√§ on tuottaa hallintokunnille talouden ohjaukseen tarvittavia talouslukuja kirjanpitoaineistosta talousarvion toteutumisen, tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman muodossa. Taloushallinto hoitaa maksuliikennett√§ ja vastaa kunnan riskienhallintaan liittyvist√§ asioista. Palkanlaskennan palvelut Nousiaisten kunta ostaa Myn√§m√§en taloushallintoyksik√∂lt√§.   Nousiaisten kunta ei kuulu k√§√§nnetyn arvonlis√§verolain piiriin rakennuspalveluista. N√§in ollen Nousiaisten kunta k√§sittelee laskunsa kulloinkin voimassa olevan arvonlis√§veron mukaisina.   Luottamushenkil√∂organisaatio   Kunnan luottamushenkil√∂organisaation muodostavat valtuusto, tarkastuslautakunta, kunnanhallitus ja lautakunnat.   Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta, joka alkaa tai p√§√§ttyy valtuutettujen toimikauden vaihtuessa. Kunnanhallituksessa on yhdeks√§n j√§sent√§ ja heill√§ henkil√∂kohtaiset varaj√§senet. Kunnanhallituksen esittelij√§n√§ toimii kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan poissa ollessa tai ollessa esteellinen toimii esittelij√§n√§ hallintojohtaja, jonka teht√§v√§n√§ on t√§ll√∂in muidenkin kunnanjohtajan virkateht√§vien hoitaminen, ellei valtuusto ole erikseen valinnut viransijaista.   Kunnanhallituksen ja lautakuntien j√§senist√§ valitaan puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja. Kunnanhallitukseen nimet√§√§n kaksi varapuheenjohtajaa. Lautakunta voi hyv√§ksy√§ k√§sitelt√§v√§kseen tulevan yksitt√§isen asian esittelij√§ksi muunkin alaisensa viranhaltijan kuin alla m√§√§r√§tyn esittelij√§n. P√§√§vastuualueilla toimivat t√§ll√§ hetkell√§ seuraavat lautakunnat: keskusvaalilautakunta, sivistyslautakunta, tekninen lautakunta ja ymp√§rist√∂lautakunta.   Kukin toimielin toimii osastonsa toimialueiden erityislakien mukaisena toimielimen√§ ja p√§√§tt√§√§ n√§iss√§ erityislaeissa kunnalle m√§√§r√§tyist√§ teht√§vist√§, ellei erikseen ole toisin s√§√§detty. Esittelij√§n ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelij√§n√§ h√§nen sijaisekseen m√§√§r√§tty. Mik√§li esittelij√§ ja h√§nen sijaisensa on estynyt tai esteellinen, toimielin valitsee tilap√§isen viranhaltijaesittelij√§n.   Henkil√∂st√∂organisaatio   Kunnanviraston p√§√§llikk√∂n√§ on kunnanjohtaja. Kunnanvirasto ja toimintakokonaisuuksista vastaavat toimialat muodostavat kunnan organisaation. Toimialoja ovat hallinto-osasto, sivistysosasto ja tekninen osasto.   Kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa johtaa kunnanjohtaja kunnanhallituksen alaisuudessa. Toimialat vastaavat palveluiden j√§rjest√§misest√§ ja tuottamisesta toimialallaan. Hallintojohtaja hallinto-osastolla, sivistysjohtaja sivistysosastolla sek√§ tekninen johtaja teknisell√§ osastolla ovat toimialan johtajia, joita kutsutaan osastop√§√§llik√∂iksi. Osastop√§√§llik√∂t ovat toiminnassaan suoraan vastuussa kunnanjohtajalle.   Useammalle lautakunnalle kuuluvan asian tai ep√§selv√§n vastuunjaon ratkaisee kunnanhallitus. Useammalle osastolle kuuluvan asian ratkaisee kunnanjohtaja ja useammalle saman osaston viranhaltijalle kuuluvan asian ratkaisee ao. osastop√§√§llikk√∂.   Kunnanviraston p√§√§llikk√∂, osastojen p√§√§llik√∂t sek√§ taloussuunnittelija muodostavat kunnanviraston johtoryhm√§n. Johtoryhm√§ ty√∂skentelee kunnan toiminta-ajatuksen ja p√§√§m√§√§rien mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi.   Nousiaisten kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut p√§iv√§hoitoa lukuun ottamatta j√§rjestet√§√§n Perusturvakuntayhtym√§ Akselissa erillisen sopimuksen mukaisesti. Maaseutupalvelut j√§rjest√§√§ puolestaan Liedon kunta. -  
A-- A- A A+ A++

Nousiaisten kunta
Hallintokuja 2
21270 NOUSIAINEN
Kunnanvirasto avoinna arkisin klo 9:00-15:00
puh. (02) 4391 211, faksi (02) 4391 210
nousiaisten.kunta@nousiainen.fi
Click to listen highlighted text!