Varhaiskasvatusmaksut

Haku

Tekstin koko

A- A A+
HAKU, TEKSTIN KOKO
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg
  • sl4.jpg
  • sl5.jpg

 

Yleistä lasten varhaiskasvatusmaksusta 1.1.2018 alkaen

Varhaiskasvatusmaksut muuttuvat 1.1.2018 alkaen. Lakimuutos vaikuttaa tulorajohin ja maksuprosentteihin sekä näiden lisäksi myös sisarusten maksuosuuden määräytymiseen.

Mikäli lapsen päivähoidon perusteisiin ei ole tullut muutoksia 1.1.2018 alkaen, lakimuutos ei aiheuta huoltajilta toimenpiteitä. Mikäli siis tulotietoihinne, perhekokoon tai lapselle varattuun päivähoitotarpeeseen (tuntimäärään) ei 1.1.2018 alkaen tule muutoksia, kunta tekee uuden lain mukaisen päätöksen aiemmin voimassa olevien tietojen perusteella. Tämä päätös toimitetaan huoltajille postitse, ja varhaiskasvatusmaksu laskutetaan ko. päätöksen mukaisen uuden hinnan perusteella 1.1.2018 alkaen.

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

Lasten varhaiskasvatusmaksu (päivähoitomaksu) 1.1.2018 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Kaikilla lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen 20 h/vko. Lapsella on oikeus myös tätä laajempaan varhaiskasvatukseen silloin, kun lapsen vanhemmat tai muut huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti taikka opiskelevat tai toimivat yrittäjinä. Vanhempien tulee todentaa lapsen oikeus laajempaan varhaiskavatukseen tuloselvityksessä pyydettävillä liitteillä, opiskelutodistuksella tai työnantajan antamalla lausunnolla kokopäivätyöstä. 

Tulorajat 1.1.2018 alkaen

Perhekoko/hlö Tuloraja €/kk Maksu-%

Korkein maksu, mikäli perheen
brutto-kk-tulot yhteenä

2 2050,00 10,70 4760,00 tai yli
3 2646,00 10,70 5356,00 tai yli
4 3003,00 10,70 5713,00 tai yli
5 3361,00 10,70 6071,00 tai yli
6 3718,00 10,70 6428,00 tai yli

 

 

 

 

 

 

 

Varhaiskasvatuksen kuukausimaksu määräytyy perhekoon mukaan maksuprosentteina tulorajan ylittävästä kuukausitulosta. Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen korkein maksu on 290 €/kk. Alin perittävä maksu on 27 €/kk. Maksun määrä pyöristetään lähimpään euroon.

Maksulaskuri: https://sote.easiointi.fi/pc-maksulaskuri-ph/

Varhaiskasvatusmaksun perusteena oleva perhekäsite

Varhaiskasvatusmaksua määrättessä perheen koossa otetaan huomioon avio- tai avoliitossa elävät aikuiset ja heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Jos perhekoko on suurempi kuin kuusi, nostetaan tulorajaa 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Huoltajan tulee ilmoittaa muutoksista perhekoossa.

Kokoaikainen varhaiskasvatus (vähintään 35 h/vko)

Nuorimman kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa (vähintään 35 h/vko) olevan lapsen osalta varhaiskasvatusmaksu on enintään 290 €/kk. Toisesta lapsesta perittävä maksu on 50 % perheen nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä kuukausimaksu on 20 % perheen nuorimman lapsen varhaiskasvatusmaksusta.

Osa-aikainen varhaiskasvatus (alle 35 h/vko)

20 h/vko (84 tuntia/kk), 60 % kokoaikamaksusta

yli 20 h/vko - enintään 27,5 h/vko (116 tuntia/kk), 70 % kokoaikamaksusta

yli 27,5 h/vko - alle 35 h/vko (146 tuntia/kk), 80 % kokoaikamaksusta

Edellä olevia aikarajoja ja maksuprosentteja sovelletaan myös vuorohoitoa käyttävien lasten osalta. Sopimus varhaiskasvatuksen tuntimäärästä on voimassa vähintään 3 kuukautta kerrallaan. Mikäli käytetyt tunnit jonakin kalenterikuukautena ylittävät varatut tunnit, korotetaan maksu vastaamaan ko. kalenterikuukaudessa toteutuneiden varhaiskasvatustuntien mukaista hintaa.

Varhaiskasvatusoikeus enintään 20 h/vko

Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen koskee perheitä, joissa vanhempi tai muu huoltaja on työtön, äitiyslomalla tai kotona hoitamassa perheen toista lasta tai eläkkeellä. Kuukausimaksu on 60 % kokoaikamaksusta.

Varhaiskasvatus järjestetään osapäiväisenä tai osaviikkoisena: 

klo 8 - 12 joka päivä TAI

klo 7 - 16 välillä enintään 8 tuntia/päivä,
kolmena päivänä viikossa TAI 40 tuntia kahden viikon aikana (1. vko 8+8 h, 2. vko 8+8+8 h)

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

Esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta järjestetään, jos sen tarve johtuu vanhempien tai muiden huoltajien kokoaikaisesta työstä, opiskelusta tai yrittäjänä toimimisesta.

Esiopetusta täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksun tehdyn varauksen mukaan:

20 h/vko, 60 % kokoaikamaksusta

yli 20 h/vko - enintään 27,5 h/vko, 70 % kokoaikamaksusta

yli 27,5 h/vko - alle 35 h/vko, 80 % kokoaikamaksusta

Esiopetuksessa olevan lapsen varhaiskasvatuspäätöstä ei muuteta syys-, joulu- ja hiihtoloman aikana.

Tilapäinen varhaiskasvatus

Tilapäisellä varhaiskasvatuksella tarkoitetaan satunnaista varhaiskasvatusta, joka ei jatku kuukausittain.

Tilapäinen varhaiskasvatus, enintään 10 h/päivä, varhaiskasvatusmaksu 18,00 €/päivä
Tilapäinen varhaiskasvatus, enintään 5 h/päivä, varhaiskasvatusmaksu 12,00 €/päivä

Tilapäinen varhaiskasvatus voi kestää kuukaudessa enintään 5 päivää, ja tilapäisestä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu ei ole tulosidonnainen.

Poissaolon vaikutus päivähoitomaksuun

Tilapäiset poissaolot eivät vaikuta perittävään kuukausimaksuun.

Poikkeukset:

Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta yli 10 päivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimakusta. 

Jos lapsi on muusta syystä poissa päivähoidosta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä.

(Yksi läsnäolopäivä = koko kuukauden maksu) 

Perhepäivähoidossa olevan lapsen osalta päivittäinen varhaiskasvatusmaksu voidaan vähentää, mikäli lapsen oma perhepäivähoitaja on esim. lomalla, sairaana, koulutuksessa jne. ja mikäli lapsi ei ko. aikana tarvitse lainkaan kunnan järjestämää varhaiskasvatusta - ei käytä siis varahoitoa. 

Maksuton kuukausi

Lapsen ollessa varhaiskasvatuksessa koko toimintakauden 1.8. - 31.7., maksu peritään 11 kuukaudelta. Varhaiskasvatuksen kuukausimaksu voidaan periä 12 kuukaudelta, jos lapsi on varhaiskasvatuksessa toimintavuoden (1.8. - 31.7.) kaikkina kuukausina ja lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta toimintavuoden aikana muusta syystä kuin sairauden vuoksi enintään kolme neljäsosaa kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten varhaiskasvatuspäivien määrästä. Poissaolopäivinä otetaan huomioon vain etukäteen ilmoitetut päivät.

Varhaiskasvatuksen alkaminen ja päättyminen

Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai päättyy kesken kuukauden, maksuna peritään perheelle määrätty kuukausimaksu jaettuna toimintapäivillä ja kerrottuna hoitopäivien määrällä. Maksu peritään varhaiskasvatuspäätöksessä vahvistetusta hoidon aloituspäivämäärästä alkaen. Jos lapselle myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa ei oteta vastaan eikä sitä ole peruutettu ennen kunnan päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, voidaan maksuna periä puolet asiakasmaksulain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta.

Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu

Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä, peritään puolet asiakasmaksulain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Jos lapselle ei ole määrätty asiakasmaksua, voidaan periä puolet pienimmästä perittävästä maksusta (27 €).

Maksun määräytyminen tilanteessa, jossa vanhemmat/huoltajat asuvat eri osoitteissa

Mikäli huoltajat asuvat eri osoitteissa ja lapsi on varhaiskasvatuksessa vain yhden kunnan alueella, määrätään lapsen varhaiskasvatuksesta vain yksi maksu. Maksu perustuu sen perheen tuloihin, jonka luona lapsella on väestörekisterin mukainen kotipaikka. Jos lapsella on varhaiskasvatuspaikka kahdessa kunnassa, on maksu määrättävä erikseen kummassakin kunnassa. Maksu ei kuitenkaan saa olla yhteensä enempää kuin korkein mahdollinen asiakasmaksu (290 €)

Isyysvapaa

Jos isä pitää isyysvapaata vasta vanhempainrahakauden jälkeen, lapsi voi olla varhaiskasvatuksessa ennen isyysvapaata. Varhaiskasvatuspaikka säilyy isyysvapaan ajan. Lapsi ei kuitenkaan voi olla isyysvapaan aikana varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatusmaksu hyvitetään lapsen poissaoloa vastaavalta ajalta. Vanhempien tulee toimittaa Kelan päätös isyysrahakaudesta hyvitettävän varhaiskasvatusjakson kirjaamista varten. Perheen muut lapset voivat olla varhaiskasvatuksessa isyysvapaan aikana.

Tulotietoilmoitus

Varhaiskasvatusmaksu määräytyy lapselle varatun varhaiskasvatustarpeen, perhekoon ja tulojen perusteella. Tulotietoja ei tarvitse toimittaa, mikäli maksuksi tulee korkein maksu. Maksua voidaan alentaa vanhemman tai huoltajan toimittamien tulotietoasiakirjojen perusteella asiakirjojen toimittamista seuraavan kalenterikuukauden alusta. Varhaiskasvatusmaksu tarkistetaan lisäksi aina uuden toimintavuoden (1.8. - 31.7.) alkaessa, elokuun aikana kaikkien varhaiskasvatuksessa olevien lasten osalta. Tulojen muuttuessa toimintavuoden aikana olennaisesti (+/- 10 %), tulee tulotiedot toimittaa välittömästi, ja niiden perusteella laskettu uusi maksu laskutetaan seuraavan kuukauden alusta lukien. Maksua ei alenneta takautuvasti. Mikäli tulotietoja ei toimiteta, maksuksi vahvistetaan korkein maksu. Tulotiedot tulee toimittaa kunnanvirastoon sen kuukauden loppuun mennessä, kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksua voidaan korottaa takautuvasti vuoden ajalta, mikäli tiedot ovat perustuneet asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin. 

Tulotiedot toimitetaan osoitteella:

Nousiaisten kunta, Sivistysosasto/Varhaiskasvatusmaksut, Hallintokuja 2, 21270 Nousiainen

Varhaiskasvatusmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen (Asiakasmaksulaki 13 §)

Varhaiskasvatusmaksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä päättää varhaiskasvatusjohtaja sosiaaliviranomaisen lausunnon perusteella.

____________________________________________________________________________________________


  Click to listen highlighted text! Varhaiskasvatusmaksut Tulosta Sähköposti   Yleistä lasten varhaiskasvatusmaksusta 1.1.2018 alkaenVarhaiskasvatusmaksut muuttuvat 1.1.2018 alkaen. Lakimuutos vaikuttaa tulorajohin ja maksuprosentteihin sekä näiden lisäksi myös sisarusten maksuosuuden määräytymiseen.Mikäli lapsen päivähoidon perusteisiin ei ole tullut muutoksia 1.1.2018 alkaen, lakimuutos ei aiheuta huoltajilta toimenpiteitä. Mikäli siis tulotietoihinne, perhekokoon tai lapselle varattuun päivähoitotarpeeseen (tuntimäärään) ei 1.1.2018 alkaen tule muutoksia, kunta tekee uuden lain mukaisen päätöksen aiemmin voimassa olevien tietojen perusteella. Tämä päätös toimitetaan huoltajille postitse, ja varhaiskasvatusmaksu laskutetaan ko. päätöksen mukaisen uuden hinnan perusteella 1.1.2018 alkaen. *********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************   Lasten varhaiskasvatusmaksu (päivähoitomaksu) 1.1.2018 alkaen Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Kaikilla lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen 20 h/vko. Lapsella on oikeus myös tätä laajempaan varhaiskasvatukseen silloin, kun lapsen vanhemmat tai muut huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti taikka opiskelevat tai toimivat yrittäjinä. Vanhempien tulee todentaa lapsen oikeus laajempaan varhaiskavatukseen tuloselvityksessä pyydettävillä liitteillä, opiskelutodistuksella tai työnantajan antamalla lausunnolla kokopäivätyöstä.  Tulorajat 1.1.2018 alkaen Perhekoko/hlö Tuloraja €/kk Maksu-% Korkein maksu, mikäli perheenbrutto-kk-tulot yhteenä 2 2050,00 10,70 4760,00 tai yli 3 2646,00 10,70 5356,00 tai yli 4 3003,00 10,70 5713,00 tai yli 5 3361,00 10,70 6071,00 tai yli 6 3718,00 10,70 6428,00 tai yli               Varhaiskasvatuksen kuukausimaksu määräytyy perhekoon mukaan maksuprosentteina tulorajan ylittävästä kuukausitulosta. Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen korkein maksu on 290 €/kk. Alin perittävä maksu on 27 €/kk. Maksun määrä pyöristetään lähimpään euroon.Maksulaskuri: https://sote.easiointi.fi/pc-maksulaskuri-ph/ Varhaiskasvatusmaksun perusteena oleva perhekäsite Varhaiskasvatusmaksua määrättessä perheen koossa otetaan huomioon avio- tai avoliitossa elävät aikuiset ja heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Jos perhekoko on suurempi kuin kuusi, nostetaan tulorajaa 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Huoltajan tulee ilmoittaa muutoksista perhekoossa. Kokoaikainen varhaiskasvatus (vähintään 35 h/vko) Nuorimman kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa (vähintään 35 h/vko) olevan lapsen osalta varhaiskasvatusmaksu on enintään 290 €/kk. Toisesta lapsesta perittävä maksu on 50 % perheen nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä kuukausimaksu on 20 % perheen nuorimman lapsen varhaiskasvatusmaksusta. Osa-aikainen varhaiskasvatus (alle 35 h/vko) 20 h/vko (84 tuntia/kk), 60 % kokoaikamaksusta yli 20 h/vko - enintään 27,5 h/vko (116 tuntia/kk), 70 % kokoaikamaksusta yli 27,5 h/vko - alle 35 h/vko (146 tuntia/kk), 80 % kokoaikamaksusta Edellä olevia aikarajoja ja maksuprosentteja sovelletaan myös vuorohoitoa käyttävien lasten osalta. Sopimus varhaiskasvatuksen tuntimäärästä on voimassa vähintään 3 kuukautta kerrallaan. Mikäli käytetyt tunnit jonakin kalenterikuukautena ylittävät varatut tunnit, korotetaan maksu vastaamaan ko. kalenterikuukaudessa toteutuneiden varhaiskasvatustuntien mukaista hintaa. Varhaiskasvatusoikeus enintään 20 h/vko Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen koskee perheitä, joissa vanhempi tai muu huoltaja on työtön, äitiyslomalla tai kotona hoitamassa perheen toista lasta tai eläkkeellä. Kuukausimaksu on 60 % kokoaikamaksusta. Varhaiskasvatus järjestetään osapäiväisenä tai osaviikkoisena:  klo 8 - 12 joka päivä TAI klo 7 - 16 välillä enintään 8 tuntia/päivä,kolmena päivänä viikossa TAI 40 tuntia kahden viikon aikana (1. vko 8+8 h, 2. vko 8+8+8 h) Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus Esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta järjestetään, jos sen tarve johtuu vanhempien tai muiden huoltajien kokoaikaisesta työstä, opiskelusta tai yrittäjänä toimimisesta. Esiopetusta täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksun tehdyn varauksen mukaan: 20 h/vko, 60 % kokoaikamaksusta yli 20 h/vko - enintään 27,5 h/vko, 70 % kokoaikamaksusta yli 27,5 h/vko - alle 35 h/vko, 80 % kokoaikamaksusta Esiopetuksessa olevan lapsen varhaiskasvatuspäätöstä ei muuteta syys-, joulu- ja hiihtoloman aikana. Tilapäinen varhaiskasvatus Tilapäisellä varhaiskasvatuksella tarkoitetaan satunnaista varhaiskasvatusta, joka ei jatku kuukausittain. Tilapäinen varhaiskasvatus, enintään 10 h/päivä, varhaiskasvatusmaksu 18,00 €/päiväTilapäinen varhaiskasvatus, enintään 5 h/päivä, varhaiskasvatusmaksu 12,00 €/päivä Tilapäinen varhaiskasvatus voi kestää kuukaudessa enintään 5 päivää, ja tilapäisestä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu ei ole tulosidonnainen. Poissaolon vaikutus päivähoitomaksuun Tilapäiset poissaolot eivät vaikuta perittävään kuukausimaksuun. Poikkeukset: Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta yli 10 päivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimakusta.  Jos lapsi on muusta syystä poissa päivähoidosta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. (Yksi läsnäolopäivä = koko kuukauden maksu)  Perhepäivähoidossa olevan lapsen osalta päivittäinen varhaiskasvatusmaksu voidaan vähentää, mikäli lapsen oma perhepäivähoitaja on esim. lomalla, sairaana, koulutuksessa jne. ja mikäli lapsi ei ko. aikana tarvitse lainkaan kunnan järjestämää varhaiskasvatusta - ei käytä siis varahoitoa.  Maksuton kuukausi Lapsen ollessa varhaiskasvatuksessa koko toimintakauden 1.8. - 31.7., maksu peritään 11 kuukaudelta. Varhaiskasvatuksen kuukausimaksu voidaan periä 12 kuukaudelta, jos lapsi on varhaiskasvatuksessa toimintavuoden (1.8. - 31.7.) kaikkina kuukausina ja lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta toimintavuoden aikana muusta syystä kuin sairauden vuoksi enintään kolme neljäsosaa kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten varhaiskasvatuspäivien määrästä. Poissaolopäivinä otetaan huomioon vain etukäteen ilmoitetut päivät. Varhaiskasvatuksen alkaminen ja päättyminen Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai päättyy kesken kuukauden, maksuna peritään perheelle määrätty kuukausimaksu jaettuna toimintapäivillä ja kerrottuna hoitopäivien määrällä. Maksu peritään varhaiskasvatuspäätöksessä vahvistetusta hoidon aloituspäivämäärästä alkaen. Jos lapselle myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa ei oteta vastaan eikä sitä ole peruutettu ennen kunnan päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, voidaan maksuna periä puolet asiakasmaksulain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä, peritään puolet asiakasmaksulain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Jos lapselle ei ole määrätty asiakasmaksua, voidaan periä puolet pienimmästä perittävästä maksusta (27 €). Maksun määräytyminen tilanteessa, jossa vanhemmat/huoltajat asuvat eri osoitteissa Mikäli huoltajat asuvat eri osoitteissa ja lapsi on varhaiskasvatuksessa vain yhden kunnan alueella, määrätään lapsen varhaiskasvatuksesta vain yksi maksu. Maksu perustuu sen perheen tuloihin, jonka luona lapsella on väestörekisterin mukainen kotipaikka. Jos lapsella on varhaiskasvatuspaikka kahdessa kunnassa, on maksu määrättävä erikseen kummassakin kunnassa. Maksu ei kuitenkaan saa olla yhteensä enempää kuin korkein mahdollinen asiakasmaksu (290 €) Isyysvapaa Jos isä pitää isyysvapaata vasta vanhempainrahakauden jälkeen, lapsi voi olla varhaiskasvatuksessa ennen isyysvapaata. Varhaiskasvatuspaikka säilyy isyysvapaan ajan. Lapsi ei kuitenkaan voi olla isyysvapaan aikana varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatusmaksu hyvitetään lapsen poissaoloa vastaavalta ajalta. Vanhempien tulee toimittaa Kelan päätös isyysrahakaudesta hyvitettävän varhaiskasvatusjakson kirjaamista varten. Perheen muut lapset voivat olla varhaiskasvatuksessa isyysvapaan aikana. Tulotietoilmoitus Varhaiskasvatusmaksu määräytyy lapselle varatun varhaiskasvatustarpeen, perhekoon ja tulojen perusteella. Tulotietoja ei tarvitse toimittaa, mikäli maksuksi tulee korkein maksu. Maksua voidaan alentaa vanhemman tai huoltajan toimittamien tulotietoasiakirjojen perusteella asiakirjojen toimittamista seuraavan kalenterikuukauden alusta. Varhaiskasvatusmaksu tarkistetaan lisäksi aina uuden toimintavuoden (1.8. - 31.7.) alkaessa, elokuun aikana kaikkien varhaiskasvatuksessa olevien lasten osalta. Tulojen muuttuessa toimintavuoden aikana olennaisesti (+/- 10 %), tulee tulotiedot toimittaa välittömästi, ja niiden perusteella laskettu uusi maksu laskutetaan seuraavan kuukauden alusta lukien. Maksua ei alenneta takautuvasti. Mikäli tulotietoja ei toimiteta, maksuksi vahvistetaan korkein maksu. Tulotiedot tulee toimittaa kunnanvirastoon sen kuukauden loppuun mennessä, kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksua voidaan korottaa takautuvasti vuoden ajalta, mikäli tiedot ovat perustuneet asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin.  Tulotiedot toimitetaan osoitteella: Nousiaisten kunta, Sivistysosasto/Varhaiskasvatusmaksut, Hallintokuja 2, 21270 Nousiainen Varhaiskasvatusmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen (Asiakasmaksulaki 13 §) Varhaiskasvatusmaksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä päättää varhaiskasvatusjohtaja sosiaaliviranomaisen lausunnon perusteella. ____________________________________________________________________________________________
Nousiaisten kunta
Hallintokuja 2
21270 NOUSIAINEN
Kunnanvirasto avoinna arkisin klo 9:00-15:00
puh. (02) 4391 211, faksi (02) 4391 210
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.Click to listen highlighted text!